ព្រះសង្ឃភូមាថាព្រះខ្មែរចេះជាងព្រះ (សម្ដែងដោយព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម) Pin Sem​

ព្រះសង្ឃភូមាថាព្រះខ្មែរចេះជាងព្រះ (សម្ដែងដោយព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម) Pin Sem​ 2016:https://youtu.be/geA1Fbki10s
______________

ព្រះសង្ឃភូមាថាព្រះខ្មែរចេះជាងព្រះ (សម្ដែងដោយព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម) Pin Sem​
______________
ព្រះសង្ឃខ្មែរចេះជាងព្រះ
ព្រះសង្ឃភូមាថាព្រះសង្ឃខ្មែរចេះជាងព្រះ
សម្ដែងដោយព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម សិរីសុវណ្ណោ
By: Mohavimoladham Pin Sem,san sochea khmer buddhist,san sochea facebook,san sochea khmer,san sochea,khmer buddhist chanting book,khmer buddhist,khmer buddhist dhamma chanting,khmer buddhist chant,khmer buddhist chanting mp3,khmer dhamma talk,khmer dhamma talk mp3,khmer dhamma,san sochea new,san sochea 2018,san sochea 2018 new,san sochea vj,san sochea monk,\u1780\u17d2\u178a\u17b6\u179a\u1798\u1788\u17bc\u179f,

You might be interested in

Comment (59)

  1. អ្នកមានអំណាច និយាយស្អី ៗ ក៏ត្រូវទាំងអស់ ទោះពិតក៏ដោយ មិនពិតក៏ដោយ

  2. 2018 សូមជួយថែរក្សា ព្រៈ វិន័យដើម ឧបជ្ឈាយ៍ខន្ធកៈ ដែលសូត្រថា សព្វទុក្ខនិសរណនិពាន ។ គឺបួសហើយអត់មានទៅរៀន អង់គ្លេស រៀនចាក់ទឹកនោៈទេ ។នឹងរក្សាបារាជិក៤ឲជាប់កំុឲខុសប្រសើរណាស់ល្អៗ ៕

  3. សង្ឃភូមាមិនកោររោមចិញ្ចើមទេ ??? ឯសង្ឃខ្មែរវិញមិនកោររោមក្ដទេ ??? តើអាណាមួយត្រូវ ??? អាណាមួយខុស ??? សូមកូនខ្មែរជួយបញ្ចេញយោបល់តាមការយល់ឃើញម្នាក់ៗៗៗ ??? ៕

  4. លោកខ្មែរយើងខ្លះបានទៅរៀននៅភូមាហើយ យកប្រពៃណី ភូមាមកសាបព្រួសដល់លោកខ្មែរ

  5. Sadhu – Sadhu – Sadhu – Thank You – Day la các Vi Cao Tang DAC DAO – Xin cam niem Cong Duc cua Ban – Video Good – Vo luong Quang – Vo luong Tho – Vo luong Cong Duc – 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💛💛🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  6. មិនមែនវប្បធម៌ភូមាទេ នេះជាធម៌វិន័យ ការកោររោមចិញ្ចើមជាវប្បធម៌របស់ថៃ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ ព្រះសាវ័ក កាលព្រះពុទ្ធគង់នៅមិនកោរោមចិញ្ចើមទេ ការដែលនិយាយថា ដូចឆ្កែភ្នែក៤ ខុសធ្ងន់ណាស់ ប្រយ័ត្នទោសព្រោះតិះដៀលព្រះអរិយៈ មានតែខ្មែរ ថៃ ឡាវទេ ដែលលោកកោរ លោកក្រៅពីនេះមិនកោទេ ដូច ចិន ទីបេ លង្កា ភូមា វៀតណាមជាដើម សូមរៀនវិន័័យ ធ្ងន់ក្នុងវិន័យផង ចុះលោកស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃ វត្តមិនមានធម៌វិន័យពេញប្រទេសមិននិយាយ គ្រាន់តែលោកចង់រក្សាទនៀមធម៌វិន័យ ដៀលលោកដូចឆ្កែ សមដែរឬ។

  7. បើអ្នកធំមានអនុភាពអញ្ចឹង ខំប្រឹងអោយបានធ្វើធំដូចព្រះអង្គទៅ កុំប្រមាថ ព្រះអង្គ ក្រែងសង្ឃដូចគ្នាទេឬ ?🙏🙏

  8. នៅកម្ពូជាក្រោមវិញព្រះសង្ឃនិងបរិស័ទស្រឡាញ់គោរពខ្លាំងណាស់ចំពោះតេជគុណពិនសែម

  9. រឿងចាស់ឬក្មេងអាស្រ័យលើវ័យរៀនធម៌វិន័យអាស្រ័យបញ្ញាចេេះដឹងតិចច្រើនជារឿងធម្មតារឿងដែលអស្ចារ្យគឺការប្រតិបត្តិ.វិន័យជាច្បាប់.ជារបង។

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.