രാജ്യങ്ങളും തലസ്ഥാനങ്ങളും ക്വിസ് | Countries and Capitals Quiz | Malayalam #Shorts

In this video, 5 questions on Countries and Capitals are asked in the Malayalam language. Below are the questions in the video:

ഫ്രാൻസിന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്?
ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമാണ് ബീജിംഗ്?
ജപ്പാന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്?
ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഒട്ടാവ?
പാകിസ്ഥാന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്?

#LearnNewThingsMalayalam #Malayalam

You might be interested in

Comment (18)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.