അമ്മാളുവിന് ‘മമ്മൂട്ടി ഉയിർ’; നേരിൽ കാണാൻ മോഹം | Seethalakshmi Ammal wish to see actor mammootty

കടകൾ അടിച്ചുവൃത്തിയാക്കി കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർത്ത സിനിമകളുടെ നിര ഭീഷ്മപർവ്വം വരെ നീളുന്നു; നേരിൽ കാണാൻ മോഹം; മമ്മൂട്ടിക്ക് കത്തുകളെഴുതി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മാളു
Seethalakshmi Ammal greatest wish to see actor mammootty
#mammoottyfans #seethalakshmiammal#AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet /> ► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

You might be interested in

Comment (0)

 1. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ അമ്മയ്ക്ക് മമ്മൂക്ക നെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ

 2. ഒരു പക്ഷെ മമ്മൂക്കയെ ഇത്രയും തീഷ്ണമായി ,നിഷ്കളങ്കതയോടെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു

  അമ്മയുണ്ടാവില്ല …. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കാണുവാനാണ് …..

 3. ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚

 4. ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚

 5. ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚ഓ അപ്പോ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ
  എന്നാൽ ഇത് വായിക്കു…..

  പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും, ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതിയും, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഇന്റർവെൽ സീനും, മുഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പകുതിയും, വെറുപ്പീർ ക്ലൈമാക്സും ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ one അതിഗംഭീരം💚
  💚💚💚💚mammukka💚💚

 6. പതിയെ തുടങ്ങുന്ന തുടക്കവും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യഭാഗവും രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ കൊള്ളിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഗവും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാം ഭാഗവും
  ഒട്ടും പിറകിലല്ല അല്ലാത്ത ക്ലൈമാക്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താൽ RRR അതിഗംഭീരം👌👌👌👌
  Kvfamily💥

 7. പാവം എന്ത് നിഷ്കളങ്കതയോടെയാ ആ പറയുന്നത് 😍😍അവരുടെ കണ്ണിൽ തന്നെയുണ്ട് മമൂക്കയോടുള്ള സ്നേഹം 👍എത്രയും പെട്ടന്ന് കാണാൻ പറ്റട്ടെ 😍😍

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.